ESPI
Opublikowano:
28 czerwca 2024

(10/2024) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący z plikiem 10/2024

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku _”Spółka”, „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28 czerwca 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Spółki złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku ze zmianą stanu posiadania akcji Emitenta poprzez uzyskanie pełnomocnictwa do reprezentacji akcjonariusza Emitenta – tj. Linder Sp. z o.o. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2024 roku.

Pełna treść otrzymanego zawiadomienia zamieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.