Windykacja sądowo – egzekucyjna

Kolejnym segmentem działalności Spółki jest dochodzenie wierzytelności drogą sądowo-egzekucyjną, stosowaną najczęściej w przypadku niepowodzenia zastosowania windykacji miękkiej. Dochodzenie roszczenia na drodze sądowej daje wierzycielowi możliwość uzyskania wyroku lub nakazu zapłaty (tytułu egzekucyjnego) w celu dalszego dochodzenia roszczeń (po nadaniu klauzuli wykonalności) na drodze egzekucji komorniczej. W przypadku, gdy dłużnik ze względu na swoją sytuację majątkową nie jest w stanie w danej chwili spełnić świadczenia pieniężnego, wierzyciel uzyskując wyrok lub nakaz zapłaty na możliwość dochodzenia roszczenia w terminie późniejszym, gdy sytuacja materialna dłużnika pozwoli na wyegzekwowanie roszczenia.