OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII G ONE SOLUTION S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o objęciu akcji One Solution S.A. Dokument Ofertowy, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji One Solution S.A., jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce.

Termin zapisów w ramach zaproszeń kierowanych przez Zarząd
6 maja 2024 – 9 maja 2024

Jak się zapisać?

One Solution S.A. jest spółką publiczną notowaną w ASO New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

One Solution

Grupa Kapitałowa One Solution S.A. od 2015 roku działa na rynku wierzytelności. Grupa zajmuje się nabywaniem i zarządzaniem wierzytelnościami gospodarczymi, windykacją na zlecenie (Inkaso) oraz wierzytelnościami konsumenckimi. One Solution S.A. dostarcza również finansowania swojej spółce córce Pro Invest Finanse Sp. z o.o. (100% udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki córki), która specjalizuje się w nabywaniu i zarządzaniu wierzytelnościami konsumenckimi (B2C).

Misją One Solution S.A. jest usprawnienie płynności finansowej przedsiębiorstw z sektora B2B. Wykwalifikowana kadra Emitenta oraz dotychczas zdobyte doświadczenie, umożliwia profesjonalne świadczenie usług na potrzeby klientów z różnych branż gospodarczych.

Na koniec 4 kw. 2023 roku suma bilansowa Grupy Kapitałowej wyniosła blisko 13,76 mln zł przy stanie należności krótkoterminowych na poziomie niemal 12,27 mln zł. Grupa Kapitałowa w okresie 1-4 kw. 2023 r. wygenerowała blisko 3,18 mln zł przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi. Wartość EBITDA dla omawianego okresu wyniosła ponad 1,03 mln zł a wartość zysku netto opiewała na kwotę blisko 580 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. Grupa Kapitałowa dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie blisko 746 tys. zł.

Oferta Publiczna

Przedmiotem Oferty Publicznej są akcje zwykłe na okaziciela One Solution S.A. („Spółka”) serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda w łącznej liczbie od 1 do 34.118.689 akcji, po cenie emisyjnej 0,10 zł. Oferta realizowana z zachowanie prawa poboru.

Harmonogram Oferty 

13 marca 2024Ostatni dzień sesyjny, w którym można nabyć na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez w GPW Warszawie S.A. Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji Serii G
15 marca 2024Dzień Prawa Poboru
21 marca 2024Publikacja Dokumentu Ofertowego
27 marca 2024Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych
18 kwietnia 2024Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych
30 kwietnia 2024Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych
6 maja – 9 maja 2024Przyjmowanie Zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta
10 maja 2024Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta

Cele emisyjne

Szczegółowy opis celów emisyjnych znajduje się w Dokumencie Ofertowym z dnia 21 marca 2024 r. w rozdziale III punkt 7.14

Emitent z emisji od 1 (jeden) do 34.118.689 (trzydzieści cztery miliony sto osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji serii G oferowanych w ramach prawa poboru po cenie emisyjnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) planuje pozyskać od 0,10 PLN (dziesięć groszy) do 3.411.868,90 PLN (trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy).

Cel emisyjnyZapotrzebowanie na kapitałPlanowany termin realizacji
Spłata pożyczki wraz z odsetkami, od Aureus sp. z o.o. z dnia 04.03.2022 na kwotę 2.500.000,00 zł. Pozostała do zapłaty kwota rat kapitałowych 1.250.000,00 zł (raty odsetkowe są na bieżąco regulowane wraz z ratami kapitałowymi).1.250.000,00 PLN2024 r.
Spłata pożyczki od Akura sp. z. o.o. z dnia 16.05.2022 600.000,00 zł. Pozostała do zapłaty kwota rat kapitałowych 450.000,00 zł (raty odsetkowe są na bieżąco regulowane wraz z ratami kapitałowymi).400.000,00 PLN2024 r.
Spłata pożyczki od Tarinvest sp. z. o.o.  z dnia 16.05.2022 na kwotę 960.000,00 zł. Pozostała do zapłaty kwota rat kapitałowych 720.000,00 zł (raty odsetkowe są na bieżąco regulowane wraz z ratami kapitałowymi).700.000,00 PLN2024 r.
Nabycie kolejnych pakietów wierzytelności na rynku – pozostała kwota z emisji1.061.868,90 PLN2024 r.
Razem3.411.868,90 PLN 

Cele emisyjne wykazane powyżej zostały uszeregowane według nadanych im przez Emitenta priorytetów, oznacza to, że poszczególne cele zostaną zrealizowane pod warunkiem pozyskania odpowiedniej kwoty finansowania z emisji akcji serii G.

Zarząd Emitenta zaznacza, że wyżej opisane cele emisyjne mogą ulec zmianie w zakresie kwot i terminów ich realizacji, w przypadku, jeżeli Emitent uzna, że realizacja innych celów przyczyni się w lepszy sposób do rozwoju Spółki.

W sytuacji zidentyfikowania celu, który w opinii Zarządu lepiej przyczyni się do wzrostu Spółki, Zarząd może podjąć decyzje o przekazaniu pozyskanych środków na inny cel. W takiej sytuacji Zarząd przedstawi alternatywny cel wpisujący się w założoną strategię rozwoju.

W przypadku braku pozyskania planowanych środków z emisji akcji serii G w kwocie 3.411.868,90 PLN, wskazane w celach emisyjnych pożyczki będą spłacane zgodnie z ustalonym w umowach harmonogramem spłat, z wpływów bieżącej działalności.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Transza Zarządu

By przystąpić do oferty w transzy zaproszeń kierowanych przez Zarząd, w terminie między 6 a 9 maja 2024 roku musi być Pan/Pani klientem DM INC S.A. (dalej „Dom Maklerski”). W tym celu należy zawrzeć z Domem Maklerskim umowę przyjmowania i przekazywania zleceń (dalej „Umowa PPZ”) a w jej zakresie przejść ocenę odpowiedniości usługi maklerskiej w zakresie przyjmowania i przekazywania, która pozwoli określić czy znajduje się Pan/Pani w grupie docelowej odbiorców dla oferowanych akcji.

Dla przyszłych klientów Domu Maklerskiego

Krok 1: Napisz do Domu Maklerskiego INC S.A. poprzez formularz znajdujący się na dole strony: https://dminc.pl/kontakt w temacie wpisując One Solution. Pracownik Domu Maklerskiego skontaktuje się z Tobą.

Krok 2: Przejdź procedurę przygotowującą do zawarcia Umowy PPZ. W przypadku pozytywnej weryfikacji podpisz umowę zgodnie z instrukcjami przedstawionymi przez pracownika Domu Maklerskiego INC.

Krok 3: Wypełnij Formularz Zapisu zamieszczony na niniejszej stronie i podpisz go podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym EPUAP lub odręcznie oraz dostarcz go elektronicznie na adres mailowy: emisje@dminc.pl lub osobiście do siedziby Domu Maklerskiego (ul. Abpa A. Baraniaka 6 w Poznaniu) lub Punktu Obsługi Klienta (ul Wspólna 35 lok. 12, Warszawa).

Krok 4: Wpłać do 9 maja 2024 roku włącznie pełną kwotę za zapis na rachunek bankowy Domu Maklerskiego INC S.A. wskazany w treści Formularzu Zapisu.

Zawarcie umowy PPZ z Domem Maklerskim jest bezpłatne. Dom Maklerski nie pobiera prowizji od transakcji, w których pośredniczy.

Dla obecnych klientów Domu Maklerskiego

Krok 1: Napisz do Domu Maklerskiego INC S.A. poprzez formularz znajdujący się na dole strony: https://dminc.pl/kontakt w temacie wpisując One Solution. Pracownik Domu Maklerskiego skontaktuje się z Tobą.

Krok 2: Wypełnij Formularz Zapisu zamieszczony na niniejszej stronie i podpisz go podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym EPUAP lub odręcznie oraz dostarcz go elektronicznie na adres mailowy: emisje@dminc.pl lub osobiście do siedziby Domu Maklerskiego (ul. Abpa A. Baraniaka 6 w Poznaniu) lub Punktu Obsługi Klienta (ul Wspólna 35 lok. 12, Warszawa).

Krok 3: Wpłać do 9 maja 2024 roku włącznie pełną kwotę za zapis na rachunek bankowy Domu Maklerskiego INC S.A. wskazany w treści Formularza Zapisu.

Poprawność złożenia zapisu determinuje zaksięgowanie wpłaty za akcje na koncie bankowym Domu Maklerskiego do dnia 9 maja 2024 roku. W przypadku braku zaksięgowania wpłaty zapis będzie nieważny.

Zapisy na pozostałe Akcje Serii G, nie objęte w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniach 6 maja 2024 – 9 maja 2024 roku.

Zgodnie z art. 436 § Kodeksu spółek handlowych Akcje Serii G zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej.

Zapisy na pozostałe Akcje Serii G, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą przez Dom Maklerski INC S.A. (Podmiot Pośredniczący) w sposób uzgodniony z Podmiotem Pośredniczącym.

Szczegółowe zasady dystrybucji opisane zostały w rozdziale III pkt. 7 Dokumentu Ofertowego z dnia 21 marca 2024 roku.

Transza Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych – zakończona 18 kwietnia 2024 roku

Krok 1: Akcjonariusz posiadający akcje Spółki na koniec dnia 15.03.2024 r. jest uprawniony do skorzystania z Prawa Poboru.

Krok 2: Po wejściu na konto maklerskie w spisie usług powinna widnieć zakładka „Emisja z Prawem Poboru”, „Oferty Publiczne” lub podobne.

Krok 3: Po wejściu w odpowiednią zakładkę należy złożyć zapis zgodnie z procedurą właściwą dla każdego domu maklerskiego.

Dom Maklerski INC nie przyjmuje zapisu w ramach Prawa Poboru.

Zapisy na Akcje Serii G na podstawie Praw Poboru należy składać w Terminie Przyjmowania Zapisów w oddziałach (punktach obsługi klientów):

  • domu (biura) maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są Prawa Poboru,
  • domu (biura) maklerskiego wskazanego przez bank prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są Prawa Poboru.

Zapisy na Akcje Serii G w ramach wykonywania prawa poboru i zapisy dodatkowe rozpoczną się w dniu 27 marca 2024 r. i przyjmowane będą do dnia 18 kwietnia 2024 roku.

Szczegółowe zasady dystrybucji opisane zostały w rozdziale III pkt. 7 Dokumentu Ofertowego z dnia 21 marca 2024 roku.

Zapis na podstawie Praw Poboru i Zapis Dodatkowy można złożyć w godzinach pracy instytucji przyjmujących zapisy i opłacić go w sposób zgodny z zasadami działania tych instytucji. Subskrybent musi liczyć się z dodatkowymi ograniczeniami ze strony instytucji przyjmujących zapisy na Akcje Serii G, takimi jak przyjmowanie zapisów w ograniczonym czasie, w określonych miejscach, czy koniecznością wniesienia dodatkowych opłat.

Z tego powodu Emitent doradza wszystkim uprawnionym do złożenia Zapisów na Akcje Serii G wcześniejsze zapoznanie się z warunkami przyjmowania zapisów przez domy maklerskie prowadzące ich rachunki papierów wartościowych lub domy maklerskie wskazane przez banki prowadzące ich rachunki papierów wartościowych.

W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii G w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii G, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniach 6 maja 2024 roku do 9 maja 2024 roku. Zgodnie z art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Akcje serii G zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej.

Jeżeli w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych nie wszystkie Akcje Serii G zostaną subskrybowane, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii G, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą przez Dom Maklerski INC S.A. (Podmiot Pośredniczący) w sposób uzgodniony z Podmiotem Pośredniczącym.

ZASTRZEŻENIE

Oferta publiczna Akcji One Solution S.A. jest przeprowadzana:

  • na podstawie dostępnego pod poniższym linkiem Dokumentu Ofertowego,
  • wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Dokument Ofertowy nie może być traktowany jako propozycja nabycia lub oferta sprzedaży Akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument Ofertowy ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek innym, poza Rzeczpospolitą Polską, państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Skorzystanie z któregokolwiek poniższych linków jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:

  • nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
  • nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,
  • przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez formularz zamieszczony na stronie www.dminc.pl/kontakt w temacie wpisując „Oferta One Solution S.A.”.