ESPI
Opublikowano:
18 maja 2022

(10/2022) Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący 10/2022

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Pożyczkobiorca”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 16 maja 2022 r. zawarł umowę pożyczki („Umowa pożyczki”) z Akura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Pożyczkodawca”).

Pożyczkodawca na mocy niniejszej Umowy pożyczki zobowiązał się udzielić Pożyczkobiorcy pożyczki celowej w wysokości 1.000.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie zakupu wierzytelności, zgodnie z umową, którą Pożyczkobiorca zawarł w dniu 6 maja 2022 r. (raport bieżący ESPI nr 8/2022 z dnia 6 maja 2022 r.)

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu pożyczki w 4 równych, rocznych ratach, najpóźniej do dnia 16 maja 2026 r., przy czym może w dowolnym momencie przyśpieszyć spłatę rat kapitałowych pożyczki lub spłacić całą pożyczkę.

Pożyczka została zabezpieczona wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego.

Koszt finansowania pożyczki wyniesie 12,4% do dnia 30 listopadzie 2022 r., natomiast oprocentowanie pożyczki za następne okresy będzie ustalane każdorazowo w oparciu o inflację cen towarów i usług konsumpcyjnych w miesiącu poprzedzającym spłatę raty kapitałowej, w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku, opublikowaną w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego i marży w wysokości 0,1%.