EBI
Opublikowano:
10 listopada 2022

(14/2022) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego One Solution S.A. oraz zmiany Statutu

Raport Bieżący nr 14/2022

Zarząd One Solution S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 10 listopada 2022 r. Spółka powzięła informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia z dnia 10 listopada 2022 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, na skutek podjęcia w dniu 20 lipca 2022 r. przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki, komunikowanej raportem bieżącym EBI nr 9/2022.

W efekcie dokonano emisji akcji serii E w ilości 11.700.000 (jedenastu milionów siedmiuset tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Kapitał zakładowy został podwyższony z wysokości 1.560.000,00 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) do wysokości 2.730.000,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych), tj. o kwotę 1.170.000,00 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Zmiana Statutu Spółki polegała na:

– zmianie treści § 7 ust. 7.1. o dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.560.000,00 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 15.600.000 (piętnaście milionów sześćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:”,

który otrzymał następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.730.000,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 27.300.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:”.

– dodaniu w § 7 ust. 7.1. po pkt 4) nowego pkt 5), o treści:

„11.700.000 (jedenaście milionów siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach E 00000001 do E 11.700.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.