EBI
Opublikowano:
3 lutego 2023

(5/2023) Raport z zakończenia subskrypcji akcji serii F

Raport Bieżący nr 5/2023

Zarząd ONE SOLUTION S.A. (dalej: Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości informacje o zakończeniu subskrypcji akcji na okaziciela serii F, wyemitowanych w trybie art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie uchwały nr 4/08/2022r. z dnia 16 sierpnia 2022r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia poboru i zmiany Statutu Spółki, wymagane zgodnie z § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 08.12.2022r.

Data zakończenia subskrypcji: 26.01.2023r.

2) Daty przydziału instrumentów finansowych: 27.01.2023 r.

3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

40.950.000 akcji (słownie: czterdzieści milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy)

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

6.818.689 akcji (słownie: sześć milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć)

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).

6a) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących, w związku objęciem (nabyciem) akcji w drodze potrącenia wierzytelności: datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, wskazanie podmiotów, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.

Akcje serii F pokryte zostały wkładami pieniężnymi.

6b) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

– przedmiot wkładów niepieniężnych,

– wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,

– podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;

Nie dotyczy

7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Subskrypcji dokonało 119 akcjonariuszy, którym przysługiwało prawo poboru.

8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje przydzielono 119 akcjonariuszom.

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

Na dzień przydziału akcji żaden z nabywców nie był podmiotem powiązanym z Emitentem. Jednym z nabywców został akcjonariusz, który od dnia 30.01.2023r., czyli po przydziale akcji, jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 0 zł,

b) Wynagrodzenie subemitentów – nie dotyczy,

c) Sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 55 730,38 zł,

d) Promocja oferty – 0 zł.

11) Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

Mając na uwadze, że cena emisyjna była równa cenie nominalnej akcji Emitenta wszystkie koszty poniesione przy emisji akcji zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.