Komunikat
Opublikowano:
19 stycznia 2022

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii A, B, C i D spółki ONE SOLUTION S.A.

Uchwała Nr 56/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki ONE SOLUTION S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 24 stycznia 2022 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki ONE SOLUTION S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLONESL00011”:

a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii A,

b) 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji serii B,

c) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii C,

d) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii D;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „1SOLUTION” i oznaczeniem „ONE”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.