(13/2024) Raport roczny jednostkowy za rok 2023

Raport Roczny nr 13/2024

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku ”Spółka”, „Emitent” niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za 2023 rok.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że sprawozdanie zarządu z działalności, jednostkowe dane finansowe, jak również opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego stanowią załączniki do raportu rocznego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Publikacja ogłoszenia w MSiG

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku informuje, iż dnia 26 marca 2024 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 61 (6963) opublikowane zostało ogłoszenie Spółki (Poz. 14804) o poniższej treści:

Poz. 14804. ONE SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA w Płocku. KRS  0000588729. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 listopada 2015 r. [BMSiG-14279/2024]

Zgodnie z art. 434 i 436 Kodeksu spółek handlowych Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku oferuje objęcie akcji serii G, które są emitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) KSH.

 1. Data powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego: 23.02.2024 r.
 2. Suma, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony: nie więcej niż 3.411.868,90 zł.
 3. Liczba, rodzaj i wartość nominalna akcji: nie więcej niż 34.118.689 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
 4. Cena emisyjna akcji wynosi 0,10 zł.
 5. Zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom: za każdą 1 akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Jedno jednostkowe prawa poboru uprawnia do objęcia 1 akcji serii G. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 KSH. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcji serii G, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje serii G w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje serii G objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. Podstawą przydziału akcji serii G będzie złożenie i opłacenie zapisu zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie ofertowym. Dzień, według którego określa  się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych Akcji serii G (dzień prawa poboru) został ustalony na dzień 15 marca 2024 roku.
 6. Miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat: wpłaty na akcje w  wykonaniu prawa poboru powinny być dokonywane wraz ze złożeniem zapisu w domu maklerskim. Opłacenie zapisu następuje w kwocie wynikającej z iloczynu liczby akcji serii G, na jaką składany jest zapis i ceny emisyjnej akcji. Niezłożenie zapisu lub niedokonanie wpłaty w terminie przyjmowania zapisów skutkować będzie wygaśnięciem prawa poboru. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 §§ 1-3 KSH, Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
 7. Termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w  tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania: 23.08.2024 r.
 8. Termin, w którym subskrybenci mogą dokonywać zapisów na akcje: od 27.03.2024 r. do 18.04.2024 r. (upływ terminu wykonania prawa poboru).
 9. Termin ogłoszenia przydziału akcji: do 2 tygodni od zakończenia subskrypcji.

(3/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2023 roku

Raport Okresowy nr 3/2024

Zarząd spółki One Solution S.A. z siedzibą w Płocku _”Spółka”_ niniejszym w załączeniu przekazuje treść jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE SOLUTION S.A. na dzień 23 luty 2024 roku

Zarząd ONE SOLUTION S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Popłacińska 18, 09-­402 Płock, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000588729 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A. („NWZ”), które odbędzie się dnia 23 lutego 2024 roku, o godzinie 9:00 w Krakowie, w kancelarii notarialnej Notariusz Radosław Chorabik Notariusz Magdalena Wawruch Kancelaria Notarialna s.c., pod adresem: Plac Wolnica 11/1, 31-060 Kraków.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

 1. Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ na dzień 23.02.2024r. wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu Spółki
 2. Projekty Uchwał
 3. Informacja o ogólnej liczbie głosów
 4. Formularz głosowania przez pełnomocnika

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 roku

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A. („ZWZ”), które odbędzie się dnia 30 czerwca 2023 r. o godzinie 11.00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Magdalena Wawruch, Radosław Chorabik s.c. przy ul. Plac Wolnica 11/1 w Krakowie.

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 2. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 3. Formularz pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 4. Liczba akcji i głosów w One Solution S.A.

(7/2023) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego One Solution S.A. oraz zmiany Statutu

Raport Bieżący nr 7/2023

Zarząd One Solution S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 06.03.2023r. r. Spółka powzięła informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia z dnia 06.03.2023r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, wynikającego z emisji akcji serii F.

W efekcie dokonanej emisji akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, kapitał zakładowy został podwyższony z wysokości 2.730.000,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych) do wysokości 3.411.868,90 zł (trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 90/100), tj. o kwotę 681.868,90 zł zł (złotych sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 90/100).

Obecnie kapitał zakładowy wynosi 3.411.868,90 zł i dzieli się na 34.118.689 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 34.118.689.

Równolegle Zarząd informuje, iż Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi dokonał rejestracji zmiany §7 ust. 7.1. Statutu Spółki zawierające dane o wysokości strukturze kapitału zakładowego Spółki.

Treść §7 ust.7.1 przed zmianami:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.730.000,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 27.300.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 2.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

2) 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach B 00000001 do B 13.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

3) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach C 000001 do C 100.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach D 000001 do D 500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

5) 11.700.000 (jedenaście milionów siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach E00000001 do E11.700.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. ”.

Treść §7 ust.7.1 po zmianach:

7.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.411.868,90 zł (trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 90/100) i dzieli się na 34.118.689 (trzydzieści cztery miliony sto osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 2.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

2) 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach B 00000001 do B 13.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

3) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach C 000001 do C 100.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach D 000001 do D 500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

5) 11.700.000 (jedenaście milionów siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach E00000001 do E11.700.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

6) 6.818.689 (sześć milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii F o numerach F 0000001 do F 6818689, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

(5/2023) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Raport bieżący z plikiem 5/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 07 marca 2023r. roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie Akcjonariusza Jana Hambury o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE SOLUTION S.A. na dzień 30 stycznia 2023 roku

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 30 stycznia 2023r. wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu

Zarząd Spółki One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 30 stycznia 2023r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się  o godzinie 09.00 w Krakowie, w kancelarii notarialnej Notariusz Radosław Chorabik Notariusz Magdalena Wawruch Kancelaria Notarialna s.c., pod adresem: Plac Wolnica 11/1, 31-060 Kraków

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

Relacja z debiutu One Solution na NewConnect (wideo)

24 stycznia 2022 r., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii A, B, C i D spółki ONE SOLUTION S.A.

Uchwała Nr 56/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki ONE SOLUTION S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 24 stycznia 2022 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki ONE SOLUTION S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLONESL00011”:

a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii A,

b) 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji serii B,

c) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii C,

d) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii D;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „1SOLUTION” i oznaczeniem „ONE”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.