Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 roku

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A. („ZWZ”), które odbędzie się dnia 30 czerwca 2023 r. o godzinie 11.00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Magdalena Wawruch, Radosław Chorabik s.c. przy ul. Plac Wolnica 11/1 w Krakowie.

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  3. Formularz pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  4. Liczba akcji i głosów w One Solution S.A.

(7/2023) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego One Solution S.A. oraz zmiany Statutu

Raport Bieżący nr 7/2023

Zarząd One Solution S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 06.03.2023r. r. Spółka powzięła informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia z dnia 06.03.2023r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, wynikającego z emisji akcji serii F.

W efekcie dokonanej emisji akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, kapitał zakładowy został podwyższony z wysokości 2.730.000,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych) do wysokości 3.411.868,90 zł (trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 90/100), tj. o kwotę 681.868,90 zł zł (złotych sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 90/100).

Obecnie kapitał zakładowy wynosi 3.411.868,90 zł i dzieli się na 34.118.689 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 34.118.689.

Równolegle Zarząd informuje, iż Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi dokonał rejestracji zmiany §7 ust. 7.1. Statutu Spółki zawierające dane o wysokości strukturze kapitału zakładowego Spółki.

Treść §7 ust.7.1 przed zmianami:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.730.000,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 27.300.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 2.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

2) 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach B 00000001 do B 13.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

3) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach C 000001 do C 100.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach D 000001 do D 500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

5) 11.700.000 (jedenaście milionów siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach E00000001 do E11.700.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. ”.

Treść §7 ust.7.1 po zmianach:

7.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.411.868,90 zł (trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 90/100) i dzieli się na 34.118.689 (trzydzieści cztery miliony sto osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 2.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

2) 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach B 00000001 do B 13.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

3) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach C 000001 do C 100.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach D 000001 do D 500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

5) 11.700.000 (jedenaście milionów siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach E00000001 do E11.700.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

6) 6.818.689 (sześć milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii F o numerach F 0000001 do F 6818689, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

(5/2023) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Raport bieżący z plikiem 5/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 07 marca 2023r. roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie Akcjonariusza Jana Hambury o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE SOLUTION S.A. na dzień 30 stycznia 2023 roku

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 30 stycznia 2023r. wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu

Zarząd Spółki One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 30 stycznia 2023r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się  o godzinie 09.00 w Krakowie, w kancelarii notarialnej Notariusz Radosław Chorabik Notariusz Magdalena Wawruch Kancelaria Notarialna s.c., pod adresem: Plac Wolnica 11/1, 31-060 Kraków

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

Relacja z debiutu One Solution na NewConnect (wideo)

24 stycznia 2022 r., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii A, B, C i D spółki ONE SOLUTION S.A.

Uchwała Nr 56/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki ONE SOLUTION S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 24 stycznia 2022 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki ONE SOLUTION S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLONESL00011”:

a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii A,

b) 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji serii B,

c) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii C,

d) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii D;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „1SOLUTION” i oznaczeniem „ONE”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

One Solution zadebiutuje na NewConnect 24 stycznia

One Solution, spółka działająca na rynku zakupu wierzytelności, zadebiutuje na rynku NewConnect w poniedziałek, 24 stycznia – wynika z uchwały zarządu giełdy.

Do obrotu zostanie wprowadzone 2.000.000 akcji serii A, 13.000.000 akcji serii B, 100.000 akcji serii C oraz 500.000 akcji serii D.

One Solution jest spółką zajmującą się nabywaniem pakietów wierzytelności gospodarczych (B2B) zarówno pierwotnych jak i wtórnych oraz windykacją na zlecenia (Inkaso).(PAP Biznes)

seb/ asa/

Kalendarium planowanych dat publikacji raportów okresowych

Kalendarium planowanych dat publikacji raportów okresowych:

  • raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 13 maja 2022 r.
  • raport kwartalny za II kwartał 2022 r. – 16 sierpnia 2022 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 r.
  • raport roczny za 2021 r. – 21 marca 2022 r

(1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Raport Bieżący nr 1/2022

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku 09-402, ul. Popłacińska 18, informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach:

– raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 13 maja 2022 r.

– raport kwartalny za II kwartał 2022 r. – 16 sierpnia 2022 r.

– raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 r.

– raport roczny za 2021 r. – 21 marca 2022 r.

W nawiązaniu do możliwości dotyczącej publikacji raportu rocznego w terminie nie później niż 80 dni od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy, Zarząd Emitenta, zgodnie z §6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ASO „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” informuje, że nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

(1/2021) Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

Raport Bieżący nr 1/2021

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r., który stanowi tekst jednolity dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Zestawienie zawierające ustosunkowanie się Emitenta do zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.