Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE SOLUTION S.A. na dzień 30 stycznia 2023 roku

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 30 stycznia 2023r. wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu

Zarząd Spółki One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 30 stycznia 2023r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się  o godzinie 09.00 w Krakowie, w kancelarii notarialnej Notariusz Radosław Chorabik Notariusz Magdalena Wawruch Kancelaria Notarialna s.c., pod adresem: Plac Wolnica 11/1, 31-060 Kraków

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

Relacja z debiutu One Solution na NewConnect (wideo)

24 stycznia 2022 r., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii A, B, C i D spółki ONE SOLUTION S.A.

Uchwała Nr 56/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki ONE SOLUTION S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 24 stycznia 2022 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki ONE SOLUTION S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLONESL00011”:

a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii A,

b) 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji serii B,

c) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii C,

d) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii D;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „1SOLUTION” i oznaczeniem „ONE”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

One Solution zadebiutuje na NewConnect 24 stycznia

One Solution, spółka działająca na rynku zakupu wierzytelności, zadebiutuje na rynku NewConnect w poniedziałek, 24 stycznia – wynika z uchwały zarządu giełdy.

Do obrotu zostanie wprowadzone 2.000.000 akcji serii A, 13.000.000 akcji serii B, 100.000 akcji serii C oraz 500.000 akcji serii D.

One Solution jest spółką zajmującą się nabywaniem pakietów wierzytelności gospodarczych (B2B) zarówno pierwotnych jak i wtórnych oraz windykacją na zlecenia (Inkaso).(PAP Biznes)

seb/ asa/

Kalendarium planowanych dat publikacji raportów okresowych

Kalendarium planowanych dat publikacji raportów okresowych:

  • raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 13 maja 2022 r.
  • raport kwartalny za II kwartał 2022 r. – 16 sierpnia 2022 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 r.
  • raport roczny za 2021 r. – 21 marca 2022 r

(1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Raport Bieżący nr 1/2022

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku 09-402, ul. Popłacińska 18, informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach:

– raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 13 maja 2022 r.

– raport kwartalny za II kwartał 2022 r. – 16 sierpnia 2022 r.

– raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 r.

– raport roczny za 2021 r. – 21 marca 2022 r.

W nawiązaniu do możliwości dotyczącej publikacji raportu rocznego w terminie nie później niż 80 dni od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy, Zarząd Emitenta, zgodnie z §6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ASO „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” informuje, że nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

(1/2021) Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

Raport Bieżący nr 1/2021

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r., który stanowi tekst jednolity dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Zestawienie zawierające ustosunkowanie się Emitenta do zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki ONE SOLUTION S.A.

Uchwała Nr 1285/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki ONE SOLUTION S.A.

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu

na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki

ONE SOLUTION S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii A,

2) 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji serii B,

3) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii C,

4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii D.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(1/2021) Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Raport bieżący 1/2021

Postawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd ONE SOLUTION S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”) działając na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji („ESPI”) informuje, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do ESPI w typie „EMITENT ASO”.

One Solution S.A.

One Solution S.A. jest dynamicznie rozwijającą się firmą na rynku wierzytelnościowym od 2015 roku. Spółka zajmuje się nabywaniem i zarządzaniem wierzytelnościami gospodarczymi oraz windykacją na zlecenie (Inkaso). One Solution S.A. dostarcza również finansowania swojej spółce Pro Invest Finanse, która specjalizuje się w nabywaniu i zarządzaniu wierzytelnościami konsu

One Solution S.A. jest dynamicznie rozwijającą się firmą na rynku wierzytelnościowym od 2015 roku. Spółka zajmuje się nabywaniem i zarządzaniem wierzytelnościami gospodarczymi oraz windykacją na zlecenie (Inkaso).

One Solution S.A. dostarcza również finansowania swojej spółce Pro Invest Finanse, która specjalizuje się w nabywaniu i zarządzaniu wierzytelnościami konsumenckimi (B2C). Misją One Solution S.A. jest usprawnienie płynności finansowej przedsiębiorstw z sektora B2B. Nasza wykwalifikowana kadra oraz dotychczas zdobyte doświadczenie umożliwia nam profesjonalne świadczenie usług na potrzeby klientów z różnych branż gospodarczych.