Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE SOLUTION S.A. na dzień 16 sierpnia 2022 roku

Zarząd ONE SOLUTION S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Popłacińska 18, 09-402 Płock, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000588729 („Spółka„), działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A. („NWZ„), które odbędzie się dnia 16 sierpnia 2022 roku w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, Plac Wolnica 11/1, 31060 Kraków, o godzinie 9:00.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2022 roku

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie One Solution S.A. („ZWZ”), które odbędzie się dnia 28 czerwca 2022 r. o godzinie 9.00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Magdalena Wawruch, Radosław Chorabik s.c. przy ul. Plac Wolnica 11/1 w Krakowie.

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA One Solution S.A. na 06.2022

2. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 1S_06.2022

3. Formularz pełnomocnictwa na ZWZ 1S S.A. na 06.2022

4. Liczba akcji i głosów w 1S SA