EBI
Opublikowano:
4 września 2023

(16/2023) Korekta raportu bieżącego EBI nr 13/2022 z dnia 28 września 2022 roku

Raport Bieżący nr 16/2023

Zarząd One Solution S.A. („Spółka” lub „Emitent”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2/07/2022 Zarządu Spółki z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, tj. w ramach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia określonego w § 7 ust. 7.10 Statutu Spółki.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii E: 12 sierpnia 2022 r.

Data zakończenia subskrypcji akcji serii E: 14 września 2022 r.

2) Data przydziału akcji:

Zgodnie z uchwałą nr 2/07/2022 Zarządu Spółki z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, objęcie akcji serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie przez Spółkę oferty i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata – w drodze zawarcia umów objęcia akcji. Na podstawie dokumentów związanych z przyjęciem oferty akcji oraz umów objęcia akcji, Zarząd Spółki dokonał przydziału akcji w dniu 14 września 2022 r.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała łącznie 11.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba akcji serii E, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostały skierowane do inwestorów oferty objęcia na łącznie 11.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej jednej akcji 0,10 zł, które zostały w takiej ilości objęte przez adresatów ofert.

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii E w liczbie 11.700.000 były obejmowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 0,10 zł za jedną akcję.

7) Informacje o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje serii E w liczbie 11.700.000 pokrywane są wkładem pieniężnym.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją:

Oferta objęcia akcji serii E została skierowana do trzynastu podmiotów.

9) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji akcji serii E zawarto dziewięć umów objęcia akcji serii E i przydzielono akcje dziewięciu podmiotom.

10) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podmioty, którym przydzielono akcje serii E nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

11) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E:

Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E wynoszą 3.333,30 zł, w tym:

-koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł.

-koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

-koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,

-koszty promocji oferty: 0,00 zł,

-inne koszty, w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego: 3.333,30 zł.

Treść raportu po korekcie:

Zarząd One Solution S.A. („Spółka” lub „Emitent”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2/07/2022 Zarządu Spółki z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, tj. w ramach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia określonego w § 7 ust. 7.10 Statutu Spółki.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii E: 12 sierpnia 2022 r.

Data zakończenia subskrypcji akcji serii E: 14 września 2022 r.

2) Data przydziału akcji:

Zgodnie z uchwałą nr 2/07/2022 Zarządu Spółki z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, objęcie akcji serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie przez Spółkę oferty i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata – w drodze zawarcia umów objęcia akcji. Na podstawie dokumentów związanych z przyjęciem oferty akcji oraz umów objęcia akcji, Zarząd Spółki dokonał przydziału akcji w dniu 14 września 2022 r.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała łącznie 11.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba akcji serii E, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostały skierowane do inwestorów oferty objęcia na łącznie 11.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej jednej akcji 0,10 zł, które zostały w takiej ilości objęte przez adresatów ofert.

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii E w liczbie 11.700.000 były obejmowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 0,10 zł za jedną akcję.

7) Informacje o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje serii E w liczbie 11.700.000 pokrywane są wkładem pieniężnym.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją:

Oferta objęcia akcji serii E została skierowana do trzynastu podmiotów.

9) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji akcji serii E zawarto dziewięć umów objęcia akcji serii E i przydzielono akcje dziewięciu podmiotom.

10) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Na dzień przydziału akcji jeden z nabywców był podmiotem powiązanym:

Alicja Kijek – Członek Rady Nadzorczej Emitenta – do dnia 31 stycznia 2023 roku.

11) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E:

Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E wynoszą 3.333,30 zł, w tym:

-koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł.

-koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

-koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,

-koszty promocji oferty: 0,00 zł,

-inne koszty, w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego: 3.333,30 zł.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.