EBI
Opublikowano:
11 września 2023

(18/2023) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2023 r. One Solution Spółka Akcyjna

Raport Kwartalny nr 18/2023

Zarząd Spółki One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego jednostkowego i skonsolidowanego za I kwartał 2023 roku opublikowanego raportem EBI nr 9/2023 z dnia 10 maja 2023 roku.

Niniejsza korekta dotyczy danych finansowych przekazanych uprzednio przez Spółkę i jest konsekwencją zastosowania zmian, zgodnych z zaleceniami biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego (zarówno jednostkowego jak i skonsolidowanego) za 2022 rok, co miało bezpośredni wpływ na bilans otwarcia roku 2023, a tym samym zmianie uległy niektóre wartości zaprezentowane w pierwotnej wersji raportu za I kwartał 2023 roku, który został opublikowany przed zakończeniem badania sprawozdania finansowego za 2022 rok przez biegłego rewidenta. Wskazane zmiany zostały opisane w punkcie II przekazanej korekty raportu za I kwartał 2023 roku.

Pełna treść raportu okresowego po korekcie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO