EBI
Opublikowano:
4 września 2023

(17/2023) Uzupełnienie korekty raportu bieżącego EBI nr 13/2022 z dnia 28 września 2022 roku

Raport Bieżący nr 17/2023

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnienie korekty raportu bieżącego EBI nr 13/2022 z dnia 28 września 2022 roku, którego korekta została opublikowana raportem bieżącym EBI nr 16/2023 z dnia 4 września 2023 roku.

Powodem uzupełnienia korekty jest fakt, iż w korekcie raportu bieżącego Emitent omyłkowo nie zamieścił wstępnego zdania wskazującego na powód korekty pierwotnego raportu bieżącego EBI dotyczącego zakończenia subskrypcji akcji serii E.

Mając na uwadze powyższe Emitent poniżej przekazuje pełną treść korekty raportu bieżącego EBI nr 13/2022 z dnia 28 września 2022 roku.

Korekta dotyczy uzupełnienia informacji w zakresie pkt. 10 wskazanego raportu.

Treść raportu przed korektą:

Zarząd One Solution S.A. („Spółka” lub „Emitent”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2/07/2022 Zarządu Spółki z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, tj. w ramach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia określonego w § 7 ust. 7.10 Statutu Spółki.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii E: 12 sierpnia 2022 r.

Data zakończenia subskrypcji akcji serii E: 14 września 2022 r.

2) Data przydziału akcji:

Zgodnie z uchwałą nr 2/07/2022 Zarządu Spółki z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, objęcie akcji serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie przez Spółkę oferty i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata – w drodze zawarcia umów objęcia akcji. Na podstawie dokumentów związanych z przyjęciem oferty akcji oraz umów objęcia akcji, Zarząd Spółki dokonał przydziału akcji w dniu 14 września 2022 r.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała łącznie 11.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba akcji serii E, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostały skierowane do inwestorów oferty objęcia na łącznie 11.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej jednej akcji 0,10 zł, które zostały w takiej ilości objęte przez adresatów ofert.

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii E w liczbie 11.700.000 były obejmowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 0,10 zł za jedną akcję.

7) Informacje o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje serii E w liczbie 11.700.000 pokrywane są wkładem pieniężnym.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją:

Oferta objęcia akcji serii E została skierowana do trzynastu podmiotów.

9) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji akcji serii E zawarto dziewięć umów objęcia akcji serii E i przydzielono akcje dziewięciu podmiotom.

10) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podmioty, którym przydzielono akcje serii E nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

11) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E:

Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E wynoszą 3.333,30 zł, w tym:

-koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł.

-koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

-koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,

-koszty promocji oferty: 0,00 zł,

-inne koszty, w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego: 3.333,30 zł.

Treść raportu po korekcie:

Zarząd One Solution S.A. („Spółka” lub „Emitent”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2/07/2022 Zarządu Spółki z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, tj. w ramach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia określonego w § 7 ust. 7.10 Statutu Spółki.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii E: 12 sierpnia 2022 r.

Data zakończenia subskrypcji akcji serii E: 14 września 2022 r.

2) Data przydziału akcji:

Zgodnie z uchwałą nr 2/07/2022 Zarządu Spółki z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, objęcie akcji serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie przez Spółkę oferty i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata – w drodze zawarcia umów objęcia akcji. Na podstawie dokumentów związanych z przyjęciem oferty akcji oraz umów objęcia akcji, Zarząd Spółki dokonał przydziału akcji w dniu 14 września 2022 r.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała łącznie 11.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba akcji serii E, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostały skierowane do inwestorów oferty objęcia na łącznie 11.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej jednej akcji 0,10 zł, które zostały w takiej ilości objęte przez adresatów ofert.

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii E w liczbie 11.700.000 były obejmowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 0,10 zł za jedną akcję.

7) Informacje o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje serii E w liczbie 11.700.000 pokrywane są wkładem pieniężnym.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją:

Oferta objęcia akcji serii E została skierowana do trzynastu podmiotów.

9) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji akcji serii E zawarto dziewięć umów objęcia akcji serii E i przydzielono akcje dziewięciu podmiotom.

10) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Na dzień przydziału akcji jeden z nabywców był podmiotem powiązanym:

Alicja Kijek – Członek Rady Nadzorczej Emitenta – do dnia 31 stycznia 2023 roku.

11) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E:

Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E wynoszą 3.333,30 zł, w tym:

-koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł.

-koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

-koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,

-koszty promocji oferty: 0,00 zł,

-inne koszty, w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego: 3.333,30 zł.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.