EBI
Opublikowano:
22 grudnia 2022

(18/2022) Otrzymanie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport Bieżący nr 18/2022

Zarząd One Solution S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2022 r. do Spółki wpłynęło żądanie sporządzone w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza Emitenta – Linder sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), posiadającego 7.100.000 akcji Spółki reprezentujących około 26,01% kapitału zakładowego i uprawniających do około 26,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie nie dłuższym niż na dzień 31 stycznia 2023 r. oraz umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”