ESPI
Opublikowano:
15 grudnia 2022

(29/2022) Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

Raport bieżący 29/2022

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 14.12.2022r. Spółka zawarła z Akura sp. z o.o. z s. w Warszawie jako pożyczkodawcą aneks do umowy pożyczki z dnia 16 maja 2022r., o której Spółka informowała raport ESPI nr 10/2022 z dnia 18 maja 2022 r. W wyniku przedmiotowego aneksu zmniejszeniu uległa wysokość udzielonej pożyczki z 1.000.000 zł do kwoty 600.000 zł. Stosownemu zmniejszeniu uległa wysokość rat zwrotu pożyczki, jak również udzielone zabezpieczenie poprzez weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego. Pozostałe warunki umowy pożyczki pozostają bez zmian.