EBI
Opublikowano:
22 marca 2022

(4/2022) Informacja zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect”

Raport Bieżący nr 4/2022

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”, „Emitent”), działając zgodnie z pkt. 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” informuje, że w dniu 21 marca 2022 r. Spółka incydentalnie naruszyła obowiązek informacyjny w zakresie nieterminowej publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za 2021 rok („Raport”).

Powodem naruszenia była publikacja Raportu w dniu 22 marca 2022 r. zamiast w dniu 21 marca 2022 r.

Emitent naruszył przepisy §6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO poprzez nieprzekazanie Raportu w terminie zgodnym z przepisami tj. nie później niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy. Spółka wskazuje, że powodem nieopublikowania Raportu w wyznaczonym terminie było przekazanie Emitentowi opinii z badania sprawozdania finansowego za rok 2021 w późnych godzinach nocnych, w wyniku czego Spółka nie była zdolna do sporządzenia niniejszego raportu na czas. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.

Podstawa prawna: pkt. 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”