ESPI
Opublikowano:
22 lutego 2022

(4/2022) Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia pakietu wierzytelności

Raport bieżący 4/2022

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Emitent”) informuje, iż w dniu 22 lutego 2022 r. zawarł przedwstępną umowę nabycia pakietu wierzytelności z FF Inkaso spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Cedent”).

Łączna wartość nominalna pakietu wierzytelności wynosi 48,9 mln zł, a wierzytelności wedle oświadczenia Cedenta są bezsporne i obejmują wierzytelności detaliczne wobec 3036 dłużników pochodzące z kredytów i pożyczek.

Strony określiły, że umowa ostateczna nabycia ww. wierzytelności zostanie zawarta do dnia 30 czerwca 2022 r., po spełnieniu następujących warunków:

– dokonania przez wspólnie wybrany przez strony podmiot wyceny pakietu wierzytelności,

– pozytywnego wyniku procesu due diligence pakietu wierzytelności dokonanego przez Emitenta.

Strony ustaliły cenę za wierzytelności na poziomie 3 mln PLN, przy czym może ona zostać obniżona, jeżeli wycena dokonana przez wspólnie wybrany podmiot określi niższą wartość pakietu wierzytelności. Cena będzie płatna przez Emitenta po zawarciu umowy przyrzeczonej.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie przyjętych dla umów tego rodzaju.

Emitent uznał powyższą umowę za istotną z uwagi na jej wartość i potencjalne znaczenie dla przychodów Emitenta w przyszłości.

O zawarciu umowy przyrzeczonej Emitent przekaże informację w odrębnym raporcie.