EBI
Opublikowano:
23 lutego 2024

(4/2024) Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 23.02.2024 r. wraz z informacją o odstąpieniu przez NWZA od rozpatrzenia pkt. 7. Opublikowanego porządku obrad NWZ

Raport Bieżący nr 4/2024

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku ”Spółka”, „Emitent” przekazuje do publicznej wiadomości, w załączniku do niniejszego raportu, treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23 lutego 2024 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Zarząd Emitenta informuje, iż Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwały na podstawie pkt. 7 porządku obrad NWZ, tj. uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu Spółki, z uwagi na brak kworum, o którym mowa w art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 oraz pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.