ESPI
Opublikowano:
19 marca 2024

(5/2024) Zmiana parametrów emisji akcji serii G

Raport bieżący 5/2024

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku [„Spółka”, „Emitent”] w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2024 z dnia 7 marca 2024 roku, informuje, iż w dniu 19 marca 2024 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie zmiany parametrów emisji akcji serii G.

Na podstawie ww. uchwały, mając na uwadze, iż prognozowane wpływy z oferty publicznej akcji serii G nie przekroczą 1 mln euro, w związku z czym nie powstanie obowiązek sporządzenia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 37b Ustawy o ofercie publicznej, Zarząd Spółki stwierdził, iż emisja akcji serii G nastąpi w trybie określonym w art. 37a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości dokumentu ofertowego.

Zarząd ustalił nowy termin przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych na akcje serii G Spółki na od 27 marca 2024 roku do 18 kwietnia 2024 roku.

Przydział akcji serii G objętych w wykonaniu prawa poboru oraz w zapisach dodatkowych nastąpi w dniu 30 kwietnia 2024 roku.

Zarząd ustalił termin przyjmowania zapisów na akcje serii G Spółki nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki na od 6 maja 2024 roku do 9 maja 2024 roku.

Przydział akcji serii G Spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi w dniu 10 maja 2024 roku. Przydział akcji serii G Spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi według uznania Zarządu, po cenie równej cenie emisyjnej. Zarząd zastrzega sobie prawo do nieprzydzielenia akcji serii G wszystkim lub niektórym inwestorom w całości lub w części. Zapisy na akcje serii G mogą być składane zgodnie z zasadami dystrybucji oferowanych papierów wartościowych, które zostaną przedstawione w Dokumencie Ofertowym, którego publikacja planowana jest na dzień 21 marca 2024 roku.