ESPI
Opublikowano:
7 marca 2024

(4/2024) Informacja o podjęciu uchwały zarządu w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii G

Raport bieżący 4/2024

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, iż w dniu 7 marca 2024 roku podjął uchwałę w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii G _”Uchwała”_, emitowanych na podstawie uchwały nr 4/02/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji serii G w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 15.03.2024 roku jako dzień prawa poboru akcji serii G oraz zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie Uchwały stwierdzono, iż emisja akcji serii G nastąpi w trybie określonym w art. 37b Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości memorandum informacyjnego.

Zarząd ustalił termin przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych na akcje serii G Spółki od 27 marca 2024 roku do 11 kwietnia 2024 roku.

Przydział akcji serii G objętych w wykonaniu prawa poboru oraz w zapisach dodatkowych nastąpi w dniu 23 kwietnia 2024 roku.

Zarząd ustalił termin przyjmowania zapisów na akcje serii G Spółki nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki od 24 kwietnia 2024 roku do 29 kwietnia 2024 roku.

Przydział akcji serii G Spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi w dniu 30 kwietnia 2024 roku. Przydział akcji serii G Spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi według uznania Zarządu, po cenie równej cenie emisyjnej. Zarząd zastrzega sobie prawo do nieprzydzielenia akcji serii G wszystkim lub niektórym inwestorom w całości lub w części.

Zapisy na akcje serii G mogą być składane zgodnie z zasadami dystrybucji oferowanych papierów wartościowych, które zostaną przedstawione w Memorandum Informacyjnym, którego publikacja planowana jest na dzień 20 marca 2024 roku.