ESPI
Opublikowano:
12 kwietnia 2024

(6/2024) Zawarcie listu intencyjnego

Raport bieżący 6/2024

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku _”Spółka”, „Emitent”_ informuje o zawarciu w dniu 12 kwietnia 2024 roku listu intencyjnego w sprawie podjęcia negocjacji mających na celu nabycie ogółu praw i obowiązków komandytariusza w podmiocie gospodarczym działającym w formie spółki komandytowej _”Przedsiębiorca”_ pełniącym funkcję podmiotu holdingowego dla grupy spółek działających w branży GIG Economy (tj. ekonomii pracy dorywczej, polegającej na zatrudnianiu pracowników do konkretnego projektu), oferujących kompleksowe rozwiązania w zakresie rekrutacji, zatrudniania, narzędzi pracy i usług rozliczeniowych z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Zgodnie z treścią zawartego listu intencyjnego, strony zgodnie deklarują podjęcie rozmów w zakresie określenia docelowej struktury właścicielskiej i organizacyjnej grupy kapitałowej Przedsiębiorcy, ustalenia i wyceny ogółu praw i obowiązków komandytariusza Przedsiębiorcy, a także określenia wartości i parametrów potencjalnej emisji Akcji Emitenta, które objąłby obecny komandytariusz Przedsiębiorcy w zamian za wkład niepieniężny w postaci ogółu praw i obowiązków komandytariusza w spółce Przedsiębiorcy. Zawarty list intencyjny obowiązuje do dnia 30 czerwca 2024 roku, a w przypadku nie zawarcia przez strony do tego dnia umowy inwestycyjnej, list intencyjny wygasa. List intencyjny nie stanowi wiążącego strony zobowiązania do wykonania opisanych w nim potencjalnych przyszłych transakcji, tj. zawarcia umowy inwestycyjnej.

Zarząd Emitenta zaznacza, iż zawarty list intencyjny stanowi wyłącznie wyraz woli Emitenta i pozostałych stron listu intencyjnego do podjęcia ze sobą współpracy i nie tworzy żadnych wzajemnych zobowiązań, w szczególności finansowych lub rzeczowych.

Jednocześnie Zarząd Emitenta zaznacza, iż zawarcie listu intencyjnego oraz potencjalnie w jego konsekwencji zawarcie umowy inwestycyjnej, której efektem byłoby rozszerzenie grupy kapitałowej Emitenta nie będzie doprowadzać do zmiany głównego przedmiotu działalności Emitenta i jego spółki zależnej, a rozszerzenia grupy kapitałowej i w konsekwencji dywersyfikacji działalności i strumieni przychodowych grupy kapitałowej One Solution S.A.

O wynikach prowadzonych negocjacji Emitent będzie informował za pośrednictwem kolejnych raportów bieżących.