News
Opublikowano:
3 kwietnia 2024

Publikacja ogłoszenia w MSiG

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku informuje, iż dnia 26 marca 2024 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 61 (6963) opublikowane zostało ogłoszenie Spółki (Poz. 14804) o poniższej treści:

Poz. 14804. ONE SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA w Płocku. KRS  0000588729. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 listopada 2015 r. [BMSiG-14279/2024]

Zgodnie z art. 434 i 436 Kodeksu spółek handlowych Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku oferuje objęcie akcji serii G, które są emitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) KSH.

  1. Data powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego: 23.02.2024 r.
  2. Suma, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony: nie więcej niż 3.411.868,90 zł.
  3. Liczba, rodzaj i wartość nominalna akcji: nie więcej niż 34.118.689 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
  4. Cena emisyjna akcji wynosi 0,10 zł.
  5. Zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom: za każdą 1 akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Jedno jednostkowe prawa poboru uprawnia do objęcia 1 akcji serii G. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 KSH. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcji serii G, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje serii G w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje serii G objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. Podstawą przydziału akcji serii G będzie złożenie i opłacenie zapisu zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie ofertowym. Dzień, według którego określa  się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych Akcji serii G (dzień prawa poboru) został ustalony na dzień 15 marca 2024 roku.
  6. Miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat: wpłaty na akcje w  wykonaniu prawa poboru powinny być dokonywane wraz ze złożeniem zapisu w domu maklerskim. Opłacenie zapisu następuje w kwocie wynikającej z iloczynu liczby akcji serii G, na jaką składany jest zapis i ceny emisyjnej akcji. Niezłożenie zapisu lub niedokonanie wpłaty w terminie przyjmowania zapisów skutkować będzie wygaśnięciem prawa poboru. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 §§ 1-3 KSH, Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
  7. Termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w  tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania: 23.08.2024 r.
  8. Termin, w którym subskrybenci mogą dokonywać zapisów na akcje: od 27.03.2024 r. do 18.04.2024 r. (upływ terminu wykonania prawa poboru).
  9. Termin ogłoszenia przydziału akcji: do 2 tygodni od zakończenia subskrypcji.