EBI
Opublikowano:
7 marca 2023

(7/2023) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego One Solution S.A. oraz zmiany Statutu

Raport Bieżący nr 7/2023

Zarząd One Solution S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 06.03.2023r. r. Spółka powzięła informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia z dnia 06.03.2023r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, wynikającego z emisji akcji serii F.

W efekcie dokonanej emisji akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, kapitał zakładowy został podwyższony z wysokości 2.730.000,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych) do wysokości 3.411.868,90 zł (trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 90/100), tj. o kwotę 681.868,90 zł zł (złotych sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 90/100).

Obecnie kapitał zakładowy wynosi 3.411.868,90 zł i dzieli się na 34.118.689 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 34.118.689.

Równolegle Zarząd informuje, iż Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi dokonał rejestracji zmiany §7 ust. 7.1. Statutu Spółki zawierające dane o wysokości strukturze kapitału zakładowego Spółki.

Treść §7 ust.7.1 przed zmianami:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.730.000,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 27.300.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 2.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

2) 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach B 00000001 do B 13.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

3) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach C 000001 do C 100.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach D 000001 do D 500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

5) 11.700.000 (jedenaście milionów siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach E00000001 do E11.700.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. ”.

Treść §7 ust.7.1 po zmianach:

7.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.411.868,90 zł (trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 90/100) i dzieli się na 34.118.689 (trzydzieści cztery miliony sto osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 2.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

2) 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach B 00000001 do B 13.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

3) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach C 000001 do C 100.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach D 000001 do D 500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

5) 11.700.000 (jedenaście milionów siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach E00000001 do E11.700.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

6) 6.818.689 (sześć milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii F o numerach F 0000001 do F 6818689, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.