EBI
Opublikowano:
20 lipca 2022

(9/2022) Podjęcie przez zarząd Emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego

Raport Bieżący nr 9/2022

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 lipca 2022 r. działając na podstawie art. 446, w zgodzie z art. 431 §1 i §2 pkt. 1); art. 432 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §7 Statutu Spółki, po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (którego wysokość określona jest w §7 Statutu Spółki), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Na mocy podjętej uchwały podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.560.000,00 zł do kwoty 2.730.000,00 zł, to jest o kwotę 1.170.000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego dokonane zostanie poprzez emisję 11.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cenę emisyjną akcji ustalono na poziomie 0,10 zł. Emisja akcji serii E odbywa się w trybie subskrypcji prywatnej. Akcje będą pokryte wkładem pieniężnym.

Na podstawie uchwały nr 2/07/2022 Zarządu Emitenta akcje serii E będą stanowiły przedmiot ubiegania się o wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 4 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO