ESPI
Opublikowano:
27 stycznia 2023

(1/2023) Podjęcie uchwały Zarządu Spółki w sprawie dojścia do skutku emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz ich przydziału

Raport bieżący 1/2023

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że dniu 27 stycznia 2023 r. podjął uchwałę w sprawie dojścia do skutku emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz ich przydziału („Uchwała”).

Na mocy uchwały przydzielono łącznie 6.818.689 akcji zwykłych na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej 681.868,90 zł. Łączna kwota pozyskana z tytułu emisji akcji serii F wynosi 681.868,90 zł.

Zamiarem Spółki jest ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.