EBI
Opublikowano:
16 sierpnia 2022

(12/2022) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 sierpnia 2022 r.

Raport Bieżący nr 12/2022

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 sierpnia 2022 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że odstąpiono od uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ze względu na brak kworum na Walnym Zgromadzeniu wymaganego do podjęcia powyższej uchwały zgodnie z art. 445 § 1 zdanie drugie in fine k.s.h.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 oraz 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO