ESPI
Opublikowano:
12 sierpnia 2022

(18/2022) Publikacja Dokumentu Ofertowego w związku z ofertą akcji serii E

Raport bieżący 18/2022

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż na stronie internetowej Spółki: www.onesolutionsa.pl został opublikowany Dokument Ofertowy w związku z ofertą publiczną akcji serii E Spółki („Oferta”).

Jednocześnie w związku z faktem, iż zakładane wpływy z Oferty razem z wpływami z takich ofert publicznych z ostatnich 12 miesięcy, nie przekraczają 1.000.000 EUR, zgodnie z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), do Oferty nie mają zastosowania przepisy dotyczące prospektu emisyjnego. Akcje serii E są oferowane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego i w sposób wskazany w art. 37a Ustawy o ofercie publicznej przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż pozyskanie

dodatkowego kapitału może mieć istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i

majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki

notowanych w alternatywnym systemie obrotu.