ESPI
Opublikowano:
12 sierpnia 2022

(19/2022) Informacja dotycząca rozpoczęcia oferty akcji serii E

Raport bieżący 19/2022

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 9/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 18/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r., niniejszym informuje, że w dniu 12 sierpnia 2022 r. została podjęta decyzja o rozpoczęciu oferty publicznej w trybie subskrypcji prywatnej 11.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje Serii E”) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Oferta Akcji Serii E zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w drodze skierowania ofert objęcia Akcji Serii E do nie więcej niż 149 podmiotów, przy czym w okresie ostatnich 12 miesięcy Spółka nie oferowała papierów wartościowych. Akcje serii E zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE 2017/1129. Na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1129, w związku z ofertą Akcji Serii E brak jest obowiązku udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, sporządzony natomiast został dokument wymagany przez art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1983).

Dokument ofertowy zawierający istotne warunki emisji, w tym cenę emisyjną akcji, zgodnie z raportem bieżącym ESPI nr 18/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r., został opublikowany na stronie internetowej Spółki.

Oferta zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów wskazanych przez Zarząd Spółki. Zawarcie umów objęcia Akcji Serii E nastąpić powinno do dnia 14 września 2022 r., natomiast dokonanie wpłaty wkładów pieniężnych za Akcje Serii E nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2022 r.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji Emitenta i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję akcji nowej emisji lub ich subskrypcji. Niniejszy dokument nie stanowi prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego, których sporządzenie nie jest przewidywane w związku z emisją akcji przez Spółkę.