ESPI
Opublikowano:
29 listopada 2022

(27/2022) Informacja o podjęciu uchwały zarządu w sprawie zmiany parametrów emisji akcji serii F S.A.

Raport bieżący 27/2022

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd One Solution S.A. („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2022 z dnia 13 listopada 2022 r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 24/2022 z dnia 18 listopada 2022 r , informuje, iż w dniu 29 listopada 2022 r. zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie zmiany parametrów emisji akcji serii F („Uchwała”), emitowanych na podstawie uchwały nr 4/08/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej, ustalenia dnia poboru i zmiany Statutu Spółki, która weszła w życie w dniu 10 listopada 2022 r., poprzez zmianę terminów przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz przydziały akcji serii F.

Na podstawie Uchwały przyjęto cenę emisyjną serii F na poziomie 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, co przy średnim kursie 4,6832 EUR/PLN opublikowanym przez NBP w dniu poprzedzającym dzień ustalenia ceny emisyjnej tj. w dniu 12 sierpnia 2022 r. implikuje maksymalną wartość wpływów brutto Spółki z oferty publicznej akcji serii F na terytorium Unii Europejskiej w wysokości 874.402,12EUR.

Zarząd ustalił termin przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych na akcje serii F Spółki od 8 grudnia 2022 r. do 5 stycznia 2023 r.

Przydział akcji serii F Spółki objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych nastąpi w dniu 17 stycznia 2023 r.

Termin przyjmowania zapisów na akcje serii F Spółki nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w Zapisach Dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki od 18 stycznia 2023 r. do 26 stycznia 2023 r.

Przydział akcji serii F Spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi w dniu 27 stycznia 2023 r. Przydział akcji serii F Spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi według uznania Zarządu, po cenie równej cenie emisyjnej. Zarząd zastrzega sobie prawo do nieprzydzielenia akcji serii F wszystkim lub niektórym inwestorom, w całości lub w części.

Zapisy na akcje serii F mogą być składane zgodnie z zasadami dystrybucji oferowanych papierów wartościowych, które zostaną przedstawione w Memorandum Informacyjnym, którego publikacja planowana jest na dzień 8 grudnia 2022 roku.