EBI
Opublikowano:
21 marca 2024

(5/2024) Publikacja Dokumentu Ofertowego wraz z informacjami dotyczącymi oferty publicznej akcji serii G, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Raport Bieżący nr 5/2024

Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku [„Spółka”, „Emitent”] niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. w dniu 21 marca 2024 r. na stronie internetowej Emitenta (https://onesolutionsa.pl/oferta-publiczna/) oraz firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej akcji serii G (http://dminc.pl/oferta-publiczna/onesolution) opublikowany został dokument ofertowy, o którym mowa w art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości informacje, o których mowa w art. 434 §2 Kodeksu spółek handlowych. Emitent wskazuje, iż wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym został złożony, a ogłoszenie oczekuje na publikację.

„Ogłoszenie o ofercie publicznej akcji serii G.

Zgodnie z art. 434 i 436 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd One Solution S.A. z siedzibą w Płocku oferuje objęcie akcji serii G, które są emitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) KSH.

1. Data powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego: 23.02.2024 r.

2. Suma, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony: nie więcej niż 3.411.868,90 zł.

3. Liczba, rodzaj i wartość nominalna akcji: nie więcej niż 34.118.689 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

4. Cena emisyjna akcji wynosi 0,10 zł.

5. Zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom: za każdą 1 akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Jedno jednostkowe prawa poboru uprawnia do objęcia 1 akcji serii G. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 KSH. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcji serii G, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje serii G w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje serii G objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. Podstawą przydziału akcji serii G będzie złożenie i opłacenie zapisu zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie ofertowym. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych Akcji serii G (dzień prawa poboru) został ustalony na dzień 15 marca 2024 roku.

6. Miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat: wpłaty na akcje w wykonaniu prawa poboru powinny być dokonywane wraz ze złożeniem zapisu w domu maklerskim. Opłacenie zapisu następuje w kwocie wynikającej z iloczynu liczby akcji serii G, na jaką składany jest zapis i ceny emisyjnej akcji. Niezłożenie zapisu lub niedokonanie wpłaty w terminie przyjmowania zapisów skutkować będzie wygaśnięciem prawa poboru. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § § 1-3 KSH, Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

7. Termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania: 23.08.2024 r.

8. Termin, w którym subskrybenci mogą dokonywać zapisów na akcje: 27.03.2024 r. do 18.04.2024 r. (upływ terminu wykonania prawa poboru).

9. Termin ogłoszenia przydziału akcji: do 2 tygodni od zakończenia subskrypcji”.

Podstawa prawna: § 4 ust 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.